കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയിതെങ്ങോട്ടാ?

Tuesday, May 26, 2009

വരികള്‍ : ഈ ഞാന്‍ തന്നെ
പാടിയത് : മോള്‍ ഐശ്വര്യ (ഒന്നരകൊല്ലം മുന്ന് പാടിയത്)Kulungi kulungi | Upload Music


കൊട്ടാരത്തൂണുപോല്‍ കാലുനാലുള്ളൊരു
കൊമ്പായെന്‍ വമ്പാ പെരുവയറാ
കൊമ്പും കുലുക്കിയീ പട്ടയുമേന്തി നീ
കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയിതെങ്ങോട്ടാ?


കാവിലെ പൂരത്തിന്‍ കാവടിയാടുമ്പോള്‍
കുറുമ്പാ നിന്‍ കുമ്പ നിറയ്ക്കുവാനോ?
തുമ്പിക്കൈയ്യിന്‍ തുമ്പില്‍ കുത്തിയ
തയ്യല്‍ക്കാരനെ തല്ലുവാനോ?


ആനക്കൊട്ടിലില്‍ കുത്തിമറയുന്ന
കുട്ടിക്കൊമ്പനു ചായ്ക്കാനോ?
ചൊല്ലെടാ കേമാ പഴക്കൊതിയാ
മോള്‍ക്കതു വെക്കമറിഞ്ഞിടേണം!